I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mental-zakolska.pl prowadzony jest przez Natalię Zakolską prowadzącą działalność nierejestrowaną pod adresem: ul. Górnicza 15/8, 58-530 Kowary, adres elektroniczny: natalia@mental-zakolska.pl, adres korespondencyjny: ul. Elektoralna 4/6/57, 00-139 Warszawa.

2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Sprzedawcy.

3. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Dostęp do Regulaminu Klient może uzyskać w każdym momencie pod adresem: www.mental-zakolska.pl

6. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, produkty oferowane w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad.

7. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

8. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,

b) mediację,

c) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,

d) zwrócenie się do Federacji Konsumentów,

e) skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)

 

II. DEFINICJE

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

a) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem www.mental-zakolska.pl.

b) Sprzedawca lub Sprzedający – Natalia Zakolska prowadząca działalność nierejestrowaną pod adresem ul. Górnicza 15/8, 58-530 Kowary,  adres korespondencyjny: ul. Elektoralna 4/6/57, 00-139 Warszawa.

c) Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego

d) Regulamin – niniejszy dokument, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w Sklepie internetowym.

 

III. ZAMÓWIENIA

1. Klient ma możliwość złożyć zamówienie za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

2. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

3. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.

6. Klient po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności.

Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.

7. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu
zamówienia.

8. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty za pośrednictwem sytemu płatniczego Blue Media S.A.

9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.

10. Po złożeniu zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

11. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu. W przypadku złożenia zamówienia w dni niestanowiące dni roboczych, albo też dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy termin na przyjęcie oferty dla Sprzedawcy rozpoczyna bieg od dnia roboczego następującego bezpośrednio po dniach, o których mowa na wstępie.

 

V. PŁATNOŚĆ I CENA

1.Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:

a) gotówką w momencie odbioru osobistego,

b) przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Numer konta Sprzedawcy: 87 1020 2124 0000 8902 0124 6909 (PKO BP)

c) za pośrednictwem systemu płatności Blue Media S.A.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na następujący rachunek bankowy NATALIA ZAKOLSKA, ul. Elektoralna 4/6/57, 00-139 Warszawa, o numerze: w tytule przelewu lub wpłaty podając numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.

3. Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena produktu przed dodaniem do „Koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki.

 

VI. DOSTAWA

1. Z tytułu usługowego charakteru produktów, dostawa ma charakter osobisty w formie sesji/szkolenia na żywo lub online. O charakterze zakupudecyduje Klient w toku dokonania zamówienia na stronie internetowej
www.mental-zakolska.pl.

2. W przypadku kupna przez Klienta produktu „na żywo”, Klient na własny koszt zobowiązuje się dotrzeć do miejsca działalności Sklepu, jakim jest Warszawa. W przypadku konieczności przeprowadzenia sesji/szkolenia poza Warszawą, Klient pokrywa koszt dojazdu Sprzedającego na miejsce sesji/szkolenia oraz koszt zakwaterowania. Wysokość opłat podlega każdorazowemu uzgodnieniu Sprzedającego i Klienta.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub
w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż Klient weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: natalia@mental-zakolska.pl

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu
od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Po zarezerwowaniu terminu sesji treningu mentalnego lub śmiechojogi, przystępujemy do przygotowań do sesji oraz uzgadniamy termin sesji. Jeśli po upływie 14 dni klient nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa uważa się skutecznie zawartą, a wszelkie prace poczynione przez Sprzedawcę rozpoczęciem jej wykonania. Jeśli między przygotowaniem sesji, a wykonaniem sesji, klient rozmyśli się i odwoła spotkanie, świadczenia pieniężne nie są zwracane a przechodzą na poczet kosztów, które poczyniliśmy w celu wykonania umowy (praca biura, zablokowany termin, w czasie którego mogły odbyć się inne sesje, poniesione koszty obsługi).

 

VIII. RĘKOJMIA ZA WADY

1. Wobec Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem pisemnie na adres: natalia@mental-zakolska.pl

3. W przypadku składania reklamacji Klient powinien podać w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe;

b) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;

c) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

d) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w przypadku gdy reklamacja dotyczyć będzie żądania z rękojmi za wady w postaci wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pisemnie.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto pisemnie powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

 

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.mental-zakolska.pl, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu: 24.09.2021 r.